Brugervilkår

1. GENERELT

1.1. Disse brugervilkår bør gennemlæses grundigt, da de beskriver de juridiske vilkår og betingelser, som du accepterer, når du bruger dette websted.

1.2. Brugervilkårene er juridisk bindende for alle brugere af E-Fire’s ydelser.

2. ANSVARLIG

2.1. E-Fire er dit digitale overblik over byggeriets brandsikkerhed.

2.2. Kontakt til E-Fire kan ske på nedenstående:

E-Fire Aps

Åhusene 3, 4. 3,
8000 Aarhus C
Danmark

CVR: 4083 5423

E-mail: info@e-fire.dk

3. BRUGSRETTENS OMFANG

3.1. Din adgang til E-Fire’s portal og app stilles til rådighed af den Virksomhed, som har givet dig bruger-id og password, der giver adgang til at bruge E-Fire.

3.2. Ved ”Virksomheden” forstås netop den med hvem en kontrakt med E-Fire er indgået for brugen af E-Fire og den til hvem der modtager ydelserne.

3.3. Virksomheden kan ikke give dig en større adgang til at anvende E-Fire, end Virksomheden har administreret ved oprettelse af din profil.

3.4. Din adgang til E-Fire sker i henhold til Virksomhedens kontrakt.

3.5. Du kan ikke selvstændigt gøre krav mod E-Fire eller andre, om at opnå adgang til brug af E-Fire eller gøre andre krav gældende, herunder krav om erstatning. Du skal i stedet rette et eventuelt krav direkte mod Virksomheden.

4. IKKE TILLADT ADFÆRD

4.1. Alle former for kopiering af såvel programmel som data og øvrige oplysninger som bruger og/eller Virksomheden måtte komme i besiddelse af ved adgang til E-Fire.

4.2. Videregivelse af forhold vedrørende persondata/GPDR.

4.3. Videregivelse af data der kan have økonomisk og juridisk karakter.

4.4. Bruger-id og password er personligt og må ikke overdrages.

4.5. Brud af tekniske begrænsninger i E-Fire, herunder uretmæssigt slette, de-kompilere, ændre, oversætte eller udføre lignende ændringer, såsom at sælge, udleje, lease, distribuere, sub-licensere, overføre eller udlåne E-Fire og tilhørende ydelser, data mm. til tredjemand.

4.6. E-Fire må ej anvendes til at gøre noget, som er ulovligt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende, eller til at publicere følsomme oplysninger om andre personer om hverken dig selv eller andre brugere af E-Fire.

5. REGLER FOR BRUG AF E-FIRE

5.1. Virksomheden og dennes brugere garanterer ved accept af samtlige vilkår beskrevet i disse brugervilkår, at Virksomheden og dennes brugere, ikke i forbindelse med brug af E-Fire hjemmeside, portal og app:

5.2. Vil overtræde gældende lovgivning, herunder forbrugeraftaleloven, købeloven, aftaleloven, markedsføringsloven, ophavsretsloven og varemærkeloven, og øvrig dansk lov,

5.3. Vil krænke tredjemands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og øvrige immaterielle rettigheder.

5.4. Vil kopiere, ændre eller distribuere hele eller dele af E-Fire’s hjemmeside, portal og app eller disses indhold, ophavsrettigheder, varemærker eller øvrige immaterielle rettigheder og lign. forhold der kan kopieres eller på anden måde anvendes for egen økonomisk eller anden vinding,

5.5. Vil benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til E-Fire´s ydelser og indsamle indhold til noget formål uden foregående skriftlig tilladelse fra E-Fire.

5.6. Vil etablere links til E-Fire´s hjemmeside, portal og app, herunder indlejringer i form af iframe-teknikker eller tilsvarende, uden forudgående skriftlig tilladelse fra E-Fire ApS,

5.7. Vil distribuere virus eller andre teknologier, der på nogen måde kan skade E-Fire samt andre licenstageres/brugeres indhold på E-Fire´s hjemmeside, portal eller app.

5.8. Vil belaste E-Fire´s infrastruktur urimeligt eller på nogen måde forstyrre driften af E-Fire’s hjemmeside, portal eller app,

5.9. Vil omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til E-Fire´s ydelser.

5.10. Vil distribuere eller inkludere nogle former spam eller lignende ved brug af E-Fire´s hjemmeside, portal eller app. 5.11. Vil indsamle og bruge oplysninger om andre personer, herunder virksomheder og enkeltpersoners navn, adresse, e-mailadresse, tlf. nummer, eller lignende forhold i strid med danske regler omkring persondata, GPDR, eller E-Fire’s øvrige regler og holdninger herom for brug af E-Fire´s hjemmeside, portal og app,

5.12. Vil indsamle, kopiere, dele, eller på anden måde anvende oplysninger om andre virksomheders ejendomme, brandtiltag og øvrige data i E-Fire´s hjemmeside, portal og app.

6. YDERLIGERE INDSKÆRPELSER

6.1. Virksomheden og dennes brugere skal indhente alle nødvendige samtykke fra tredjemand for at oprette dennes persondata, virksomhedsdata og data på ejendomme, brandtiltag og data i øvrigt.

6.2. Virksomheden og dennes brugere skal ligeledes sikre, at disse data indskrives i E-Fire´s hjemmeside, portal og app, samt at E-Fire ikke på nogen måde kan gøres ansvarlig for rettigheden af data samt hvordan disse data behandles.

6.3. Ved ophør af brugeradgang er Virksomheden egenhændig ansvarlig for ændringer/sletning af dine personlige data i E-Fire portal og app for fremtid. Tvister vedrørende disse forhold, er mellem dig og Virksomheden, og dermed E-Fire uvedkommende.

6.4. E-Fire kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab, hverken økonomisk eller af menneskelig karakter ved brug af E-Fire´s hjemmeside, portal og app, herunder ejendomme, brandsikringstiltag, mennesker, dyr eller øvrige forhold med relation hertil.

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

7.1. Alle immaterielle rettigheder knyttet til E-Fire’s hjemmeside, portal og app og alle rettigheder til E-Fire´s ydelser, herunder grafik, specialtilpasninger, ændringer og lignende, tilkommer E-Fire. Virksomheden og dennes brugere har ikke ret til at lade tredjemand helt eller delvist kopiere data fra E-Fire´s hjemmeside, portal eller app, samt øvrige ydelser tilkøbt af E-Fire.

7.2. Afhængig af aftale, har Virksomheden mulighed for at indskrive forhold på enkelte tiltag der måtte være nyttig for brug af E-Fire.

8. ANSVARSBEGRÆNSNING

8.1. E-Fire kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for tab af indtægter, driftstab, tab af forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerheds-brud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætning-stab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar over for tredjeparter (både direkte og indirekte tab eller følgeskade), eller (iii) ethvert indirekte eller direkte tab.

8.2. E-Fire har egen netbanks- og cyberforsikring for sikring af egne forhold.

8.3. Virksomheden og dennes brugere af E-Fire´s ydelser, brug af hjemmeside, portal og app, er ikke dækket af E-Fire forsikringsforhold, hvorfor E-Fire ikke kan gøres ansvarlig for tab der måtte opstå for licenstager og dennes brugere ifb. Brug af hjemmeside, portal og app. Brug af hjemmeside, portal og app er på Virksomheden og dennes brugeres eget ansvar og evt. tab ifb. brug heraf er E-Fire uvedkommende.

8.4. E-Fire opfordrer Virksomheden og dennes brugere til at tegne egen forsikring for sikkerhed af data og brug af E-Fire hjemmeside, portal og app.

8.5. Virksomheden og dennes brugere indestår for, at indhold og oplysninger Virksomheden og dennes brugere opretter, meddeler eller på anden måde anvender i E-Fire portal og app, ikke overtræder nogen love og ikke krænker 3. mands rettigheder. Dette gælder uanset hvordan oprettelsen af indhold sker.

8.6. E-Fire kan aldrig gøres ansvarlig for misligholdelse af såvel passive som aktive brandsikringstiltag, manglende kontrol eller overholdelse af lovgivning ifb. Brug af E-Fire´s hjemmeside, portal og app. Bygherre og dennes driftsansvarlige vil altid have ansvar for byggeriets drift- kontrol og vedligehold iht. Dansk lovgivning.

9. OPDATERING OG ÆNDRINGER I E-FIRE

9.1. E-Fire.dk er berettiget til at ajourføre og opdatere hjemmeside, portal og app, og indhold i det omfang E-Fire ApS finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Funktionaliteten kan ændres (herunder fjernes) af E-Fire ApS, såfremt E-Fire ApS finder dette nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

9.2. Ved opdatering og ajourføring af E-Fire ApS hjemmeside, portal og app, kan der forekomme økonomiske ændringer i licenstagers aftale/kontrakt for brug af E-Fire ApS´ hjemmeside, portal og app. 9.3.
E-Fire ApS er til enhver tid berettiget til at ændre afregningsmetoder og prisernes størrelse uden varsel, og E-Fire ApS kan derfor ændre sine priser, enten midlertidigt eller fast ifb. Opdateringer og nye ydelser på E-Fire.dk´s hjemmeside, portal og app.

10. OVERDRAGELSE

10.1. Du må ikke overdrage dine/jeres rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse fra E-Fire.

11. FORCE MAJURE

11.1. Hverken du eller E-Fire ApS er ansvarlige over for den anden i forhold, der ligger uden for din og E-Fire’s kontrol, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejke, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning samt import- og/eller eksportforbud.

12. FORTROLIGHED

12.1. Du må ikke videregive Fortrolig Information til tredjemand. Ved “Fortrolig Information” forstås alle oplysninger af teknisk, forretningsmæssig, infrastrukturmæssig, personmæssig (Persondata og GPDR) eller anden art på E-Fire.dk, bortset fra oplysninger, (i) som er eller vil blive gjort offentligt tilgængelige på anden vis end ved misligholdelse af disse Brugervilkår, (ii) som du er forpligtet til at videregive i henhold til gældende lov, bestemmelser eller børsregler.

13. PERSONDATA

13.1. E-Fire indsamler og behandler data og information om din virksomhed, dig og din brug af E-Fire’s hjemmeside, portal og app.

13.2. Ved accept af disse brugervilkår kan E-Fire ikke gøres ansvarlig for videredeling af personoplysninger som bruger har fået adgang til via Virksomhedens kontrakt.

13.3. E-Fire´s behandling af dine persondata fremgår af vores hjemmeside under Privatlivspolitik.

13.4. E-Fire´s anvendelse af cookies sker som angivet på vores hjemmeside under Cookiepolitik.

14. ÆNDRING AF BRUGERVILKÅR

14.1. E-Fire har ret til løbende at ændre Brugervilkårene. Du er forpligtet til løbende at holde dig opdateret om Brugervilkårene og eventuelle ændringer heri.

14.2. Det fremgår til enhver tid enten øverst eller nederst i Brugervilkårene, hvornår de senest er opdateret.

14.3. Ændringer træder i kraft, når de offentliggøres på e-fire.dk.

14.4. Ved væsentlige ændringer i Brugervilkårene giver E-Fire dig endvidere besked ved tydeligt at oplyse om dette ved brug af Tjenesten. Hvis du fortsætter med at bruge Tjenesten, efter ændringerne er foretaget, anses du for at have accepteret de ændrede Brugervilkår. 14.5.
Hvis du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller overholde Brugervilkårene, må du ikke bruge Tjenesten.

15. OPHØR

15.1. Disse Brugervilkår kan med forudgående skriftligt varsel opsiges af begge parter i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra den anden parts side, forudsat at den ikke-misligholdende part i hvert enkelt tilfælde af en påstået misligholdelse giver den anden part skriftlig meddelelse om misligholdelsen.

15.2. I tilfælde af en sådan opsigelse skal du/I straks ophøre med at bruge E-Fire.dk´s hjemmeside, portal og app og din konto vil øjeblikkeligt blive slettet, ligesom alle dine rettigheder i henhold til disse Brugervilkår bliver bragt til ophør omgående.

15.3. E-Fire kan til enhver tid ændre vilkårene i disse Brugervilkår.

16. LOVVALG OG VÆRNETING

16.1. Disse Brugervilkår er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse Brugervilkår, herunder tvister vedrørende Brugervilkårenes eksistens og gyldighed, skal afgøres ved dansk domstol, hvor E-Fire har værneting.

17. VERSION

17.1. Disse brugervilkår er senest opdateret 09.02.2021.

18. ACCEPT

18.1. Hermed bekræftes ovenstående forhold som vilkår for brug af E-Fire’s hjemmeside, portal og app.

Scroll to Top