Persondatapolitik

1. GENERELT

1.1. Denne politik, der omhandler E-Fire ApS’ (herefter E-Fire) behandling af personoplysninger (herefter kaldet ”Persondatapolitik”) beskriver, hvordan E-Fire behandler oplysninger om dig.

1.2. Persondatapolitikken omhandler privatkunder såvel som erhvervskunder.

1.3. Persondatapolitikken gælder alle personoplysninger, der gives til E-Fire, eller som E-Fire indsamler via hjemmeside, portal og app.

2. DATAANSVARLIGE

2.1. E-Fire er dataansvarlig for de personoplysninger, som E-Fire indsamler om dig.

2.2. E-Fire er dit digitale overblik over byggeriets brandsikkerhed.

3. KONTAKTOPLYSNINGER

3.1. Har du spørgsmål eller bemærkninger er du altid velkommen til at kontakte E-Fire på nedenstående:

E-Fire Aps
Åhusene 3, 4. 3,
8000 Aarhus C
Danmark
E-Mail: info@e-fire.dk

4. INDSAMLING AF OPLYSNINGER

4.1.1. Når du/I besøger E-Fire’s hjemmeside, portal eller app, indsamler E-Fire automatisk oplysninger og dig/jer og din virksomhed. Det kan være følgende oplysninger:

• Hvilken browser du/I anvender

• Hvilke søgetermer du/I bruger på hjemmesiden

• Hvilke ydelser du/I klikker på og køber og eventuelt opsiger/fravælger

4.1.2. Når du/I tilkøber en adgang til E-Fire portal og app, registrer E-Fire derudover følgende personoplysninger:

• Navn

• Adresse

• E-mailadresse og telefonnummer

4.1.3. Dette registreres for såvel enkeltpersoner som virksomhed som helhed.

5. HVILKE FORMÅL TJENER PERSONOPLYSNINGERNE?

5.1. Personoplysningerne som nævnt under pkt. 4 indsamles med det formål at forbedre købsoplevelsen og E-Fire’s hjemmeside, portal og app, optimere konvertering samt at foretage målrettet markedsføring.

5.2. Personoplysningerne som nævnt under pkt. 4 indsamles endvidere med det formål at kunne opfylde bogføringsmæssige forpligtelser.

5.3. Med henblik på at forbedre E-Fire´s ydelser benyttes de oplyste e-mailadresser til udsendelse af en separat e-mail med en opfordring om at anmelde og give feedback på E-Fires ydelser.

6. HVAD ER GRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN?

6.1. Indsamling af personoplysninger, er nødvendig for at E-Fire kan varetage deres interesser i at forbedre hjemmeside, portal og app, samt for at E-Fire kan tilbyde dig/jer relevante tilbud.

6.2. Indsamling af personoplysninger er endvidere nødvendig for, at E-Fire kan opfylde den med dig/jer indgåede aftale/kontrakt.

6.3. E-Fire bestræber sig på, at dine personoplysninger opbevares inden for EU og EØS. Der sker ikke overførsel af personoplysninger uden for EU.

7. HVORDAN INDSAMLES DINE OPLYSNINGER?

7.1. Personlysningerne indsamles primært ved oprettelse af kundekonti/brugeradgang til portal og app samt gennemførelse af køb/ydelser.

7.2. Derudover indsamles personoplysningerne på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies. E-Fires cookiepolitik gældende cookiepolitik fremgår af hjemmesiden her: https://e-fire.dk/cookiepolitik/

7.3. E-Fire modtager ikke personoplysninger om dig/jer fra andre virksomheder i andre tilfælde end hvor dette følger af dataportabilitet på din opfordring.

8. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

8.1. Nogle oplysninger videregives til tredjemænd, jf. pkt. 9.

8.2. E-Fire videregiver ellers ikke dine/jeres oplysninger til tredjemænd uden først at få dit/jeres udtrykkelige samtykke, medmindre E-Fire er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

9. BRUG AF DATABEHANDLERE

9.1. E-Fire benytter databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på E-Fire´s vegne i henhold til denne persondatapolitik, herunder eksterne virksomheder til bl.a. at assistere drift af ydelser for at tilknytte ejendomme, virksomheder og disses ansatte og øvrige forhold.

9.2. Grundlaget for denne videregivelse er en interesseafvejning af hhv. E-Fire´s interesser og brugernes interesser. Dette indebærer, at persondata ikke videregives, hvis kundens interesser overstiger E-Fire´s interesser.

9.3. Derudover har E-Fire indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde kontrakter.

9.4. Oplysningerne vil blive overladt til tredjemænd, instrueret af E-Fire til at behandle dine personoplysninger.

9.5. Databehandlere behandler kun personoplysningerne til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

9.6. Alle eksterne databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med E-Fire, hvori der er fastsat retningslinjer for behandlingen.

9.7. E-Fire forpligter disse databehandlere til at behandle personoplysningerne fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

10. DINE RETTIGHEDER

10.1. Hvis E-Fire´s behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du/I en række rettigheder i forhold til E-Fire´s behandling af oplysninger om dig.

10.2. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du/I kontakte os.

11. INDSIGTSRETTEN

11.1. Du/I er til enhver tid berettiget til at anmode E-Fire om, hvilke personoplysninger E-Fire har registreret om dig/jer, hvilket formål behandlingen tjener samt hvilke databehandlere E-Fire behandler i forbindelse med benyttelse heraf.

12. RETTEN TIL BERIGTIGELSE

12.1. Du/I har ret til at få urigtige personoplysninger om dig/jer selv berigtiget af E-Fire. Bliver du/I opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger E-Fire har registreret om dig/jer, opfordres du/I til at rette skriftlig henvendelse til E-Fire, så oplysningerne kan blive korrigeret.

12.2. Oplysninger, som E-Fire har indsamlet i forbindelse med din/jeres oprettelse af en brugerprofil på portal og app, har du/I selv mulighed for at korrigere via login til din brugerprofil under punktet ”Log ind”.

12.3. E-Fire opfordrer dig/jer til løbende at efterse/justere persondata i portal og app for sikring af korrekte oplysninger samt for at, undgå fejl i korrespondance vedr. mail og tid med henblik på vores ydelser via portal og app.

13. RETTEN TIL SLETNING

13.1. I særlige tilfælde har du/I ret til at få dine/jeres personoplysninger slettet af E-Fire.

13.2. I det omfang dine oplysninger er nødvendige, eksempelvis for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er E-Fire ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Det samme gælder, hvis oplysningerne skal bruges til at gøre et retskrav gældende eller forsvare herimod.

13.3. Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 20.

14. RETTEN TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN TIL OPBEVARING

14.1. I visse tilfælde har du/I ret til at få begrænset behandlingen af dine/jeres personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du/I mener, de oplysninger E-Fire behandler om dig ikke er korrekte.

15. RETTEN TIL INDSIGELSE

15.1. Du/I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod E-Fire´s ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

15.2. Hvis E-Fire ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er E-Fire ikke længere berettigede til at behandle dine/jeres personoplysninger.

15.3. Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 20.

17. RETTEN TIL AT TILBAGEKALDE SAMTYKKE

17.1. Såfremt du har afgivet et samtykke til E-Fire´s behandling af dine personoplysninger, fx i forbindelse med din tilmelding til E-Fire´s nyhedsbrev, kan du/I til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

17.2. Hvis du/I vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

18. RET TIL AT TRANSMITTERE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

18.1. Du/I har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

19. RETTEN TIL AT KLAGE

19.1. Du/I har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du/I er utilfreds med den måde, E-Fire behandler dine personlysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

20. DOKUMENTATION

20.1. E-Fire kræver dokumentation, førend E-Fire behandler en henvendelse, hvori du/I gør brug af de i pkt. 10-19 nævnte rettigheder. Dette med henblik på at højne det generelle datasikkerhedsniveau.

20.2. Ved henvendelse til E-Fire om sletning af persondata skal du/I igennem en identifikationsproces før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at du/I skal fremsende gyldig legitimation i Danmark.

20.3. Det sendes til info@e-fire.dk.

20.4. Vedrører henvendelsen de andre rettigheder, som nævnt i nedenstående, vil det være tilstrækkeligt, at der sendes en anmodning fra den registreredes e-mailadresse. Henvendelsen bør sendes på e-mail til info@e-fire.dk.

21. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

21.1. E-Fire opbevarer dine/jeres personoplysninger indtil samarbejdets ophør. Bringes aftaler/kontrakter til ophør, vil personoplysninger fra enkeltpersoner blive fjernet.

21.2. Data vil maksimalt blive opbevaret i 5 år efter samarbejdets ophør.

22. FORSIKRING

22.1. E-Fire har tegnet almindelig netbanks- og cyberforsikring for sikring af egne forhold. Kunders og disses data og køb af E-Fire´s ydelser er ej omfattet af denne forsikring. Forholdet godkendes af alle brugere ved oprettelse af bruger-profil i E-Fire.

22.2. Kunden opfordres til at tegne egen forsikring, for sikring af virksomhedens og medarbejderes data og øvrige forhold ved brug af E-Fire.

23. ÆNDRING I PERSONDATAPOLITIK

23.1. E-Fire er til enhver tid berettiget til at ændre i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå på E-Fires hjemmeside, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

23.2. Gældende persondatapolitik kan til enhver tid findes her: https://e-fire.dk/persondatapolitik/

24. VERSION

24.1. Denne persondatapolitik er senest opdateret 09.02.2021.

Scroll to Top